Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:


  Ing. Peter Slašťan - SLANGE - ŠPORT
  Strážska cesta 1139/39
  960 01 Zvolen
  Slovenská republika

  IČO: 10928464
  IČ DPH: SK1020608952

  Zapísaný v Živnostenskom registri: Okresný úrad Zvolen
  Číslo živnostenského registra: 611-3530

  uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky www.slangesport.sk (ďalej len obchod)
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.
 4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 200,00 € požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou).
 6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu po dohode s prevádzkovateľom, emailom alebo telefonicky do 14:00 hod., nasledujúceho dňa.
 7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dni od uzatvorenia zmluvy v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy a jeho odoslaním na e-mail predávajúceho (info@slangesport.sk). Kupujúci je povinný v lehote 14 dní poslať tovar na adresu : Ing. Peter Slašťan - SLANGE - ŠPORT, Nám.SNP  č.14, 960 01, Zvolen spolu s faktúrou (aj písomným odstúpením od zmluvy ak nebolo poslané emailom), alebo ho doniesť na predajné miesto prevádzkovateľa : Slange Sport,Nám. SNP č.14, 960 01, Zvolen. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.
 8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 9. Samotný tovar ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry.
 10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prial na základe zmluvy (faktúry) alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, v lehote do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári.



III. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb spoločnosti UPS alebo Slovenskou poštou (Balík 2. triedy), resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne odoslaná kuriérskou spoločnosťou na prepravu ku kupujúcemu  UPS , GLS , INTIME alebo inou prepravnou spoločnosťou :
  • Objednávky prijaté do 14:00 sú expedované (pripravené, zabalené a odovzdané kuriérovi) ešte v ten istý deň.
  • Objednávky prijaté po 14:00 budú expedované v nasledujúci pracovný deň.
  • Objednávky prijaté cez víkend alebo sviatok budú expedované v nasledujúci pracovný deň.
  • Ak je Vaša zásielka odoslaná kuriérskou spoločnosťou UPS, v deň doručenia Vám kuriér UPS zavolá na Vaše tel. číslo a dohodne termín odovzdania zásielky. Kuriér doručuje balíky len v pracovné dni v čase od 8:00-17:00.
  • Doba dodania v rámci Slovenskej republiky je 1-2 pracovné dni. 
   Ako postupovať ak Vám balík neprišiel do troch pracovných dní?
    
   V takomto prípade si skontrolujte prijatú SMS správu od kuriéra, kde nájdete číslo balíka, pod ktorým prepravná spoločnosť UPS eviduje Váš balík. Následne kontaktujte zákaznícku linku UPS 16 877 (v pracovné dni 8:00-18:00). Nadiktujte číslo Vášho balíka a dozviete sa, kde presne sa Váš balík nachádza a kedy Vám bude doručený. 

   Ak si chcete prevziať osobne balík v depe UPS, ktoré je najbližšie k Vašej adrese, treba uviesť do poznámky: osobné prevzatie. Balík bude uložený 5 dní, po uvedenej dobe v prípade neprevzatia sa vracia späť. Kontaktujte zákaznícku linku UPS 048/16877 (v pracovné dni 8:00-18:00), na akej adrese sídli depo UPS, kde si prevezmete osobne balík.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (tovaru je odosielaný do 2 dní po prijatí elektronickej objednávky). Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom sa zaväzuje prevádzkovateľ kupujúceho informovať. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch tovaru.



IV. Kúpna cena a platby

 1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť platby prevodom na účet prevádzkovateľa, on po pripravení objednávky vyzve kupujúceho k zaplateniu tovaru na účet zašle objednaný tovar kupujúcemu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.
 3. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 4. Zákazníci uhrádzajú platbu vopred na účet v tvare IBAN  : SK31 0200 0000 0025 8110 5757
 5. Zľavy pri nakupovaní v e-shope:
  Za nákup nad 80,00 € prepravné a balné 0,00 €  / Platí len v Slovenskej republike /



V. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. V prípade platby vopred doklad o zaplatení ( príjmový doklad).
 2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Faktúra slúži ako dodací list, a je potrebné ju uschovať pre prípad reklamácie.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 4. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 5. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 7. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
 8. Ak Prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k nákupu bezodplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru.
 9. O závade tovaru je kupujúci povinný informovať prevádzkovateľa bezodkladne.
 10. Riešenie reklamácie prebehne po dohode s kupujúcim bezodkladne. V prípade komplikovaného riešenia do 3 dní najviac ale do zákonom stanovenej lehoty 30 dní. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie od zmluvy, podľa povahy závady tovaru a dohody s prevádzkovateľom. 
 11. Alternatívne riešenie sporov 
  V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na uvedenú žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 12. Adresa pre zasielanie reklamácií :
  SLANGE  ŠPORT
  Nám. SNP č. 14
  960 01 ZVOLEN



VI. Prepravné a balné 


Kuriérska spoločnosť GLS a Packeta Slovakia pri dodaní tovaru v rámci Slovenska :

 • Pri nákupe nad 80 €: doručenie ZADARMO
 • Pri nákupe od 50 € do 80 €: doručenie 4,90 €
 • Pri nákupe do 50 €: doručenie 5,90 €

 




Kuriérska spoločnosť UPS prijíma balíky s neobmedzenou hmotnosťou.

Pri doprave tovaru do zahraničia platí  zákazník plnú výšku prepravy .

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
184184282816216219219247471515636385851010525255107107262610510529294444626297974141373715215288885656949491911011011301302323157157274274767622129129777738385151505093931919272710010086865959343424247979136136122122126126133133696918184242363616162525575733889999353543431121128181443030212117179924924917817831315858115115141413513592922422429898183183727246461251251321324040

Všetky ceny uvedené
v tomto E-SHOPE sú
s DPH 20%

Slange Sport © 2024 Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk